Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

Rejestrowanie wniosków w systemie jest już możliwe. W tymcelu należy kliknąć na zakładkę "Mój wniosek".

Zgodnie z harmonogramem, rejestrowanie w systemie będziemożliwe do 31 marca 2020 r. do godz.14.00, a składanie w tzw. szkołach pierwszego wyboru wypełnionych,podpisanych wniosków – do 31 marca2020 r. do godz. 15.00.

W dniach 26-31 marca będzie możliwe złożenie wniosku w placówce pierwszego wyboru w dwóch formach:

1) skan przesłany drogą elektroniczną (najbardziej preferowana). Adresy e-mail placówek oświatowych zamieszczone są w rekrutacyjnym systemie elektronicznym (w ofercie) oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

lub

2) urna w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (rodzic składa dokumenty w zamkniętej kopercie).

Prosimy rodziców o współpracę i zrozumienie.


Po lewej stronie ekranu znajdą Państwo również szczegółoweinformacje, w tym m.in. instrukcję dla rodziców oraz zasady i harmonogramrekrutacji.

WAŻNE

- NIE MA ZNACZENIA KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU.

- W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest inne niż miejsce zameldowania Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej będzie występował do Państwa o udokumentowanie faktu zamieszkania na terenie naszej gminy. Można więc do papierowej wersji wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty (np. kopię aktu notarialnego, umowy najmu, rachunków za media itp.)

- Przedszkola Niepubliczne: Skrzat, Wesołe Nutki i Tuptusie to placówki, które w wyniku konkursu oferują miejsca przedszkolne na zasadach publicznych.

- Przedszkola: "Tęczowe Ognisko", "Pięterko" i "Kubuś Puchatek" są przedszkolami publicznymi, prowadzonymi przez osoby fizyczne.


- Kryteria ustawowe i ich potwierdzanie:
1.) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Do wniosku,  dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, ...., odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-h, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-h, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.Rekrutacja ID: 132; Wersja: 20.143.310.2085 Harmonogram ID: 682;