Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady i harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli,punktów przedszkolnych

 ioddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 prowadzonychprzez Gminę Grodzisk Mazowiecki

na rok szkolny 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjnedo publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się nawolne miejsca w danej placówce.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego wroku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca rokuszkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formachwychowania przedszkolnego.Uwaga: ilekroćw dalszej części informacji mowa jest o:

 • przedszkolu, rozumie się przez to także punkt przedszkolny i oddział przedszkolny
  w szkole podstawowej,

 • rodzicach, rozumie się przez to także prawnych opiekunów.Dziecisześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązanesą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w rokukalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, nawniosek rodziców, może rozpocząć naukę w I klasie szkołypodstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego wpoprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradnipsychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki wszkole podstawowejDzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuująwychowanie przedszkolne.Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieciczteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz
dzieci trzyletnie(urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowaniaprzedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniurekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku,burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.Zasadyprowadzenia postępowania rekrutacyjnegodo publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostałyprzygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zwykorzystaniem systemu informatycznego.


Nawyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejnośćzgłoszeń.


W postępowaniu rekrutacyjnymbiorą udział zamieszkałena terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki:

- dzieci 3-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),

oraz

-dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Rodzicedzieci urodzonych w 2018 roku,które w dniu 1 września 2020 r. będą miały ukończone 2,5 rokumogą ubiegać sięo przyjęcie do przedszkola, które po zakończeniu rekrutacjidysponowaćbędzie wolnymimiejscami.Wnioski w formie papierowej można składać do Biura Oświaty po15 sierpnia br.

Prowadzeniepostępowania rekrutacyjnego

1.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych wharmonogramie:

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5 marca

godz. 10.00

12 marca
godz. 10.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

13 marca

godz. 10.00

31 marca

godz. 14.00

Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie.


13 marca

godz. 12.00


31 marca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.20 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22 kwietnia

godz. 15.00

28 kwietnia

godz. 14.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


29 kwietnia

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 29 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

17 sierpnia

godz. 10.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

17 sierpnia
godz 10.00

21 sierpnia

godz. 14.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

17 sierpnia

godz. 10.00

21 sierpnia

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.25 sierpnia


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


26 sierpnia godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

26 sierpnia

godz. 11.00

27 sierpnia

godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


28 sierpnia godz. 12.00


Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 28 sierpnia

Procedura odwoławcza

31 sierpnia

Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się nawniosek rodziców dziecka.

3. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują minimum dwa imaksimum pięć placówek (grup rekrutacyjnych) według swoichpreferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcienazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4. Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

5. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.

6. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodnościinformacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

7. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych wewniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanierodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jestdyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownikprzedszkola.

8. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyćdokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

9. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialnościkarnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6ustawy Prawo oświatowe).

10. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjnapowołana przez dyrektora, w każdym przedszkolu wskazanym wewniosku.

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 • zwrócić się do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informujePrzewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku brakupotwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisjarekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium,którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

12. Kolejnym etapem jestautomatyczna rekrutacjadzieci do przedszkoli. Oznacza to, iż system przydziela dzieci doplacówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają wewniosku, które z kryteriów spełnia ich dziecko).

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podajedo publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych iniezakwalifikowanych do przyjęcia.

14. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemnepotwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostałozakwalifikowane.

15. Komisja rekrutacyjna:

- przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowanedo przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych inieprzyjętych do przedszkola.

16. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sąduadministracyjnego.Kryteria rekrutacyjne


1.Doprzedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie GminyGrodzisk Mazowiecki.

2. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, októrym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznymprzedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnegobrane są pod uwagę łącznie następujące kryteria(tzw.kryteria ustawowe):

1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinęwychowującą troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność dziecka;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza towychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobępozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie conajmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszymetapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tegoetapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane poduwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególnekryteria, określone
w Uchwale Nr 486/2017 RadyMiejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. (tzw.kryteria samorządowe):Lp.


Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

32

Wniosek o przyjęcie dziecka
do placówki publicznej

2.

Dziecko pięcioletnie, sześcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do placówki położonej w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania

16

Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej

3.

Dziecko, którego oboje rodziców/prawnych opiekunów lub rodzic samotnie je wychowujący, mieszka w Gminie Grodzisk Mazowiecki i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim

8

Oświadczenia o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim lub kserokopie Grodziskich Kart Mieszkańca

4

Dziecko, którego jedno z rodziców/ prawnych opiekunów mieszka w Gminie Grodzisk Mazowiecki i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim

4

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim lub kserokopia Grodziskiej Karty Mieszkańca

5

Dziecko, którego oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

2

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

6

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać będzie do placówki pierwszego wyboru.

1

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru


Kryteriumnr 6 dotyczy przypadku, w którym rodzeństwo kandydata uczęszczaćbędzie do placówki pierwszego wyboru w roku szkolnym 2020/2021. 

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 20.147.310.2160 Harmonogram ID: 688;